Quality product
Menu

Bezpečnostní listy - Nový požadavky od 2023

Délka čtení: 1 min., 17 sec.
Bezpečnostní listy - Nový požadavky od 2023

S účinností od 1. ledna 2023 musejí být všechny bezpečnostní listy (nově vypracované i stávající) v souladu s výše uvedeným nařízením Komise (EU) 2020/878. Naše společnost vám poskytne poradenství i vypracování bezpečnostních listů dle nejnovější legislativy.

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Mezi nejdůležitější změny ustanovení a formátu bezpečnostního listu patří:

  • zavedení specifických požadavků pro nanoformy;
  • začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS;
  • povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů;
  • povinnost uvádět specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (oddíl 3.1 a 3.2);
  • bylo upřesněno umístění jednoznačného identifikátoru složení (UFI) v bezpečnostním listu do oddílu 1.1. 

V bezpečnostním listu je uvedení UFI vyžadováno pouze u některých nebalených směsí. V případě nebezpečných směsí dodávaných pro použití v průmyslových zařízeních může být UFI uveden místo na obalu pouze v bezpečnostním listu.